Disclaimer

Autorijschoolactief.nl, stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie correct is. Onvolkomenheden kunnen echter niet te allen tijde worden voorkomen. autorijschoolactief.nl wijst erop dat zij niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade, direct noch indirect, van welke aard ook, voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met het gebruik van deze website.

autorijschoolactief.nl garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Evenmin garandeert autorijschoolactief.nl dat aan haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. autorijschoolactief.nl vraagt hiervoor begrip en wijst erop geen aansprakelijkheid te aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

autorijschoolactief.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor informatie van derden waarnaar op deze site wordt verwezen.De informatie op deze website wordt periodiek aangevuld en geactualiseerd. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Deze website en het materiaal op deze website worden beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijven eigendom van autorijschoolactief.nl. De gegevens mogen uitsluitend gebruikt worden voor en door autorijschoolactief.nl en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van autorijschoolactief.nl aan derden, al dan niet kosteloos, worden verspreid.